De algemene voorwaarden van:
Atonex B.V.
Hogesteeg 31
3886 MA Garderen
K.v.K.: 56356552

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop van Atonex B.V., gevestigd te Garderen, hierna te noemen “Atonex”.
2. De koper/ de contractpartij van Atonex wordt verder aangeduid als “de koper”.
3. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Atonex, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
4. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere (online) wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “overeenkomst” wordt verstaan: de tussen partijen opgestelde overeenkomst dan wel het door de koper schriftelijk/online geaccepteerde aanbod van Atonex waarin de zaak, de bijbehorende specificaties, prijs e.d. specifiek zijn omschreven.
6. Onder “zaken” wordt verstaan: zonnepanelen in de ruimste zin van het woord inclusief omvormers, bekabeling, monotagemateriaal e.d. zoals gespecificeerd in de overeenkomst.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen.

Artikel 2: Aanbod, prijzen
1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod en mag Atonex dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
2. De in een aanbod of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
3. Een samengesteld aanbod verplicht Atonex niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de koper verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Atonex de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aanpassen.
5. Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6. Getoonde modellen en voorbeelden, opgaven van afmetingen, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Atonex zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de koper geen rechten ontlenen.
7. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Atonex (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheids- of Europese maatregelen (zoals een anti-dumpingonderzoek), valutaschommelingen of wijzigingen in de fabrieksprijzen, in invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen en/of in (de prijzen van) verzekeringen, vrachten, belastingen, margeregelingen e.d., mag Atonex de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig verhogen en aan de koper in rekening brengen. Bij een dergelijke prijsverhoging is de koper gerechtigd de overeenkomst binnen 10 werkdagen na aankondiging van de prijswijziging middels een aangetekende brief te ontbinden.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de koper het aanbod van Atonex heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Atonex schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Atonex is pas gebonden aan:
a. bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de koper of zodra Atonex – zonder tegenwerping van de koper – met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Inschakeling derden
Als Atonex dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

1. De koper zorgt ervoor dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Atonex gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is. De koper vrijwaart Atonex voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de verstrekte informatie.
2. Alle door Atonex geleverde zaken mogen door de koper uitsluitend worden doorverkocht in de originele van Atonex of haar toeleverancier afkomstige verpakking. Hij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen.
3. Indien de koper niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Atonex de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de koper wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de koper.
4. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt en Atonex niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Atonex niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 6: Levering, leveringstermijnen
1. Atonex betrekt de te leveren zaken bij diverse leveranciers, waaronder leveranciers buiten Europa. Hierbij kan vertraging optreden, zodat leveringstermijnen te allen tijde bij benadering gelden. Atonex streeft daarbij naar een levertermijn van uiterlijk drie maanden. Een en ander maakt dat overeengekomen levertijden in alle redelijkheid nooit fatale termijnen betreffen. Indien Atonex haar leveringsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de koper haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
2. Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat Atonex alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de koper heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.
3. Atonex mag in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
4. Aflevering geschiedt op het door de koper opgegeven adres, tenzij de koper de zaken komt afhalen. Daarbij gaat het risico voor de te leveren zaken op de koper over op het moment dat deze het magazijn van Atonex verlaten of Atonex aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de koper en op een door Atonex te bepalen wijze. Atonex is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport. Een en ander geldt, tenzij partijen specifiek anders overeenkomen.
6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de koper, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de koper te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Atonex de zaken voor rekening en risico van de koper opslaan. Atonex geeft de koper alsdan een redelijke termijn waarbinnen levering alsnog moet kunnen plaatsvinden of de koper de zaken alsnog afhaalt.
7. Indien de koper na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Atonex mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit laat onverlet de verplichting van de koper tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Atonex en/of het recht van Atonex alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 7: Klachten en retourzendingen
1. De koper controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen e.d. op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke daarvan – binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Atonex. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten meldt de koper direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Atonex. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de koper. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.
5. De koper stelt Atonex in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of Atonex de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de koper, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de koper.
6. Retourzending vindt altijd plaats in overleg met Atonex, op een door Atonex te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
7. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de koper geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt/aangepast.

Artikel 8: Garanties
1. Atonex voert de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
2. Atonex staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Indien voor de door Atonex geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Atonex informeert de koper hierover naar beste weten evenals over de eventueel bijbehorende gebruiks- en/of onderhoudsvoorwaarden.
Indien voorhanden, verstrekt Atonex een exemplaar van de garantievoorwaarden en voornoemde gebruiks- en/of onderhoudsvoorwaarden aan de koper.
4. Indien het doel waarvoor de koper de zaken wil verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Atonex alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de koper heeft bevestigd.
5. Geen beroep op de garantie is mogelijk:
a. zolang de koper de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan;
b. indien de koper geen geldig garantiebewijs of originele factuur overlegt;
c. na het verstrijken van de garantietermijn.
6. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Atonex – naar haar keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Atonex gegeven garanties, aanvaardt Atonex geen enkele aansprakelijkheid.
2. Atonex is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De koper moet alle noodzakelijke maatregelen nemen ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien Atonex aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Atonex gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de koper Atonex hiervoor aanspreken.
6. Indien Atonex de leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens de koper verstrekte documenten, is hij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
7. Atonex is niet aansprakelijk – en de koper kan geen beroep doen op een toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:
a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens Atonex verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens de koper aan Atonex verstrekte informatie;
d. normale slijtage, erosie of corrosie;
e. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
f. of als gevolg van een keuze van de koper die afwijkt van wat Atonex adviseerde en/of gebruikelijk is;
g. of doordat door/namens de koper (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Atonex.
8. De koper is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Atonex voor eventuele aanspraken van derden.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Atonex of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Atonex de koper vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 10: Betaling
1. Atonex mag altijd een vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. Bij een overeengekomen vooruitbetaling moet het factuurbedrag uiterlijk 24 uur vóór de leverdatum door Atonex zijn ontvangen of zoveel eerder als overeengekomen. Betaling heeft daarbij plaatsgevonden
zodra Atonex over het geld kan beschikken.
2. Indien partijen betaling na levering overeenkomen, moet betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen.
3. De juistheid van een factuur staat vast, indien niet binnen de overeengekomen betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
4. Indien een factuur na het verstrijken van de overeengekomen betaaltermijn niet volledig is betaald, is de koper aan Atonex een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Atonex bovendien aan de koper buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Atonex de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
7. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Atonex de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Atonex eveneens indien zij al voordat de koper in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de koper te twijfelen.
8. Ontvangen betalingen brengt Atonex eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
9. De koper mag de vorderingen van Atonex niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Atonex heeft. Dit geldt eveneens indien de koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Atonex totdat de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de koper, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de koper bevinden.
4. De koper mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de koper deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
5. De koper informeert Atonex direct schriftelijk indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
6. Zolang de koper de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Atonex. Dit betekent onder meer dat de koper de door Atonex geleverde zaken in de dozen/emballage moet bewaren waarin ze zijn geleverd totdat de zaken daadwerkelijk gebruikt/gemonteerd worden.
7. De koper zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Atonex op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
8. Indien de koper handelt in strijd met dit artikel of Atonex een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Atonex en haar werknemers het terrein van de koper betreden en de zaken terugnemen. Dit laat onverlet het recht van Atonex op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 12: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. Atonex mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de koper ontbinden op het tijdstip waarop de koper:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
2. De koper informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 13: Overmacht
1. Bij overmacht van de koper of Atonex, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de koper ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht van Atonex wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Atonex, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Atonex: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Atonex of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de koper zijn verplichtingen jegens Atonex tot aan dat moment nakomen.

Artikel 14: Annulering
1. Indien de koper de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Atonex van de koper een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Atonex en afhankelijk van de al verrichte leveringen en gemaakte kosten bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
2. De koper vrijwaart Atonex voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
3. Atonex mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de koper betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de koper.

Artikel 15: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Atonex, maar Atonex behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de koper.
4. Indien de koper gevestigd is buiten Nederland, mag Atonex er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de koper gevestigd is.

Datum: 14 maart 2016